Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Bed & Breakfast Praïa (hierna “wij”) met adres Guido Gezellestraat 18, 2630 Aartselaar is eigenaar van de website www.bedandbreakfastpraia.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Bed & Breakfast Praïa gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker

Bed & Breakfast Praïa is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.bedandbreakfastpraia.be (hierna: “de Website”) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.bedandbreakfastpraia.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Bed & Breakfast Praïa, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die Bed & Breakfast Praïa verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Bed & Breakfast Praïa. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.
Bed & Breakfast Praïa geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
In het uitzonderlijke geval dat Bed & Breakfast Praïa doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar Bed & Breakfast Praïa mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Bed & Breakfast Praïa verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Categorie 1 (boeking logies via mail of telefoon): Je e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land), aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website.
 • Categorie 2 (contactformulier website): Je e-mailadres, voornaam, familienaam, boodschap bij een contactaanvraag op de Website.
 • Categorie 3 (persoonsgegevens van anderen): We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 • Categorie 1, 2 en 3: Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Toelating voor verwerking

Als Bed & Breakfast Praïa je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal Bed & Breakfast Praïa jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Jouw rechten

 • Recht op toegang en inzage
  Je hebt het recht de gegevens die Bed & Breakfast Praïa over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Bed & Breakfast Praïa verwijderd worden.
 • Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens
  Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website.
  Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.
  Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
 • Recht van verzet
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van je rechten
  Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar bedandbreakfastpraia@hotmail.com, per post Guido Gezellestraat 18, 2630 Aartselaar of door gebruik te maken van het onderdeel “Neem contact op” op www.bedandbreakfastpraia.be.
 • Recht om klacht in te dienen
  Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Bed & Breakfast Praïa via bedandbreakfastpraia@hotmail.com of +32 (0)476 563 483. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000, Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-
toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.
We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).
Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.
We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bed & Breakfast Praïa.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: januari 2019

Share This